Links: Instituten

Instituten / Onderzoek

 • Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO)
  Het interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) is een initiatief van de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg. Het CPO is gezamenlijk eigendom van beide universiteiten. Het CPO dient een wetenschappelijk en een oecumenisch belang. Het CPO beoogt wetenschappelijk onderzoek te doen naar de eerste ontwikkelingen in het christelijke denken over de mens, de samenleving, de schepping en de Drie-ene God en hun samenhang. In het instituut werken rooms-katholieke en protestantse theologen samen op het gebied van de patristiek met het oog op de kwaliteit van geloven en leven van christenen nu in de gemeenschap van de kerk in een plurale samenleving. Zij maken dit concreet door het doen van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten gepubliceerd worden in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften op hun vakgebied, in internationale (congres-)bundels en lexica.
 • Augustijns Instituut
  Het Augustijns Instituut is opgericht door de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen en heeft als doel persoon, werk en spiritualiteit van Augustinus (354-430) te promoten. Daartoe beheert het een wetenschappelijke bibliotheek en publiceert het artikelen en vertalingen van Augustinus' werk (met de nadruk op zijn preken). Met grote regelmaat organiseert het studiedagen.
 • Stichting Exegese Vroege Kerk
  De door de classicus en patristicus dr. M.A. van Willigen opgerichte Stichting Exegese Vroege Kerk (SEVK) heeft als doel de vroegchristelijke exegese opnieuw in beeld te brengen en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het onderzoeksveld zal voornamelijk in de 3e en 4e eeuw komen te liggen. Centraal in dit onderzoek zal staan de vraag hoe vroegchristelijke auteurs hun Bijbeluitleg realiseerden.
 • Stichting Oudchristelijke Studiën
  Stichting Oudchristelijke Studiën stelt zich ten doel: het bevorderen van de studie en de belangstelling voor de oudchristelijke taal en cultuur; het bevorderen van contact tussen degenen, die uit hoofde van hun studie bij de bestudering van de oudchristelijke taal en cultuur direct geïnteresseerd zijn - bijvoorbeeld door het beleggen van vergaderingen, waarin door hen inleidingen gehouden worden -; het bevorderen, dat hun studies - eventueel in onderlinge samenwerking tot stand gekomen - worden uitgegeven, of doordat zijzelf deze studie publiceren; en het bevorderen van alles dat tot dit doel kan bijdragen.
Uitgelicht
Actualiteit archief