Diverse gesprekspartners

Slechte medewerkers

Het kwam voor dat Augustinus met zeer slechte medewerkers te maken kreeg. Zo werd er eens, hoewel indirect, door hem een bisschop in de stad Fussala aangesteld die zich vervolgens zeer slecht gedroeg. Augustinus was diep geschokt en probeerde de zaak op te lossen.

Langharige monniken en hypocriete monniken

Een ander voorval met slechte medewerkers betrof de langharige monniken in Carthago die niet wilden werken. De bisschop van de stad was verbijsterd en vroeg Augustinus te hulp. Daarom schreef deze een werk De opere monachorum (Over het werk van de monniken), waarin hij sterke nadruk legt op het belang van de waardering om te werken.
Erger vond Augustinus echter de hypocriete monniken. Volgens hem waren zij valse christenen.

Vriendschap met Hieronymus

Augustinus was sterk sociaal ingesteld, hij wilde zijn ideeën graag met anderen delen. Hij was daarom steeds gericht op het aangaan van vriendschappen. Vrienden waren voor hem bijzonder belangrijk.
Onder andere in bisschop Hieronymus zocht Augustinus een gesprekspartner. In een brief gaf hij de bisschop te kennen kritiek te hebben op diens Bijbelvertaling (Vulgata). Hieronymus was hier boos over en stuurde een brief terug. De boze reactie verbaasde Augustinus. Het geheel bleek op een misverstand te berusten, wat pas na 5 jaar werd opgehelderd.
Uit de brieven van Augustinus aan Hieronymus komen we een nederig man tegen. Ook de houding van Hieronymus werd steeds milder, waardoor er een vriendschap ontstond. Er zijn ons zo’n 20 brieven bekend tussen de beide personen, maar ze hebben elkaar nooit ontmoet.

De brieven

Maar er waren ook andere vrienden die Augustinus nooit gezien heeft, maar met wie hij intensief brieven schreef. Zo ook Paulinus van Nola, aan wie Augustinus onder andere het werk De cura pro mortuis gerenda (Over de zorgen voor de doden) stuurde.
Van Augustinus is een grote en gevarieerde collectie brieven bewaard gebleven. Zijn brieven vulden vaak zijn pastorale taken aan. Ze bevatten soms de antwoorden op vragen die mensen aan hem voorlegden en vaak had het antwoord meer weg van een traktaat dan van een brief. Voorbeelden zijn: De diversis quaestionibus ad Simplicianum (Over de verschillende vragen aan Simplicianus), Brieven aan Januarius, aan Faltonia Proba (over hoe te bidden). Augustinus liet zich nooit provoceren door beledigingen aan zijn adres. Zelf liet hij ze achterwege. De brieven onthullen ons iets van de persoonlijkheid van de kerkvader.