Actualiteit

December 2009

Augustinus en Ambrosius en het Kerstfeest in de vroeg-christelijke kerk

  23-12-2009

Over enkele dagen is het weer Kerstfeest. Om een idee te krijgen wat er bij enkele kerkvaders leefde rondom dit kerkelijke feest treft u hier enkele tekstfragmenten van Augustinus en Ambrosius: Kerkvaders en het Kerstfeest.

Wat zijn de wortels van dit feest? Hoe werd de herinnering aan de komst van Christus naar deze wereld in de vroeg-christelijke kerk beleefd? Lees hier meer ...

Reformatie had respect voor Athanasius

  15-12-2009

Gisteren vond in Leiden het tweede symposium van het CPO plaats over Athanasius. Sprekers waren prof. E. Meijering, prof. B. ter Haar Romeny, dr. A. Goudriaan en dr. A. van Wilgenburg. De invloed van Athanasius' werk stond hierbij centraal. Zijn invloed in het Syrische Christendom, de reformatie en in de latere tijd kreeg uitgebreide aandacht. Lees verder ...

Reformatie niet direct beïnvloed door Athanasius

  11-12-2009

De Reformatie is in zijn theologie niet rechtstreeks door Athanasius beïnvloed. Dat stelde dr. Aza Goudriaan vrijdag in Amsterdam tijdens een symposium over Athanasius.

Lees meer

Brief Syriër uit 72 na Christus noemt Jezus

  09-12-2009

Het oudste niet-christelijke getuigenis over Jezus Christus is waarschijnlijk kort na het jaar 72 te dateren. Een Syriër schreef een brief aan zijn zoon waarin hij het heeft over een "wijze koning."

Lees meer


November 2009

Belijdende kerk is strijdende kerk

  20-11-2009

Het belijden van de Vroege Kerk stuitte op veel tegenstand. Te midden van een heidense context betekende de Bijbel alles voor de eerste christenen. Dat is volgens dr. M. A. van Willigen de actualiteit van de exegese van de kerkvaders.

Lees meer

Het exegetische goud van kerkvaders

  18-11-2009

De exegese van de kerkvaders is een onuitputtelijke goudmijn, vindt dr. Marten van Willigen. "Het gaat de eerste kerkleraars om een diepere laag van de tekst, zonder tekort te doen aan de letterlijke betekenis."

Lees meer


September 2009

De boodschap van oude catacomben

  24-09-2009

Is de aandacht voor de zondeval en de erfzonde vooral aan de Reformatie toe te schrijven, of ligt de werkelijke fundering van dit leerstuk al eerder in de tijd? Kunnen we in de Vroege Kerk ook de overtuiging "Adams zonde is mijn zonde" terugvinden? En in welke vorm vinden we die dan terug? Zien we Adam en Eva bijvoorbeeld in catacombenschilderingen terug?

Lees meer


Augustus 2009

Filippi bleef trouw aan orthodoxe leer

  07-08-2009

De eerste christelijke gemeente in Europa ontstond in de Griekse stad Filippi. Maar hoe ging het met de Filippenzen toen Paulus er niet meer was? Aan de hand van oude documenten, inscripties en archeologische vondsten beschrijft theoloog dr. Eduard Verhoef hun geschiedenis.

Lees meer


Juli 2009

Nuchter geluid tegen hype met dwaalleer in Vroege Kerk

  16-07-2009

Het enthousiasme spat ervan af. Twee hoogleraren van de Vrije Universiteit, prof. Paul van Geest en prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, raken niet uitgepraat over hun mammoetproject: een encyclopedie van het vroege christendom.

Lees meer

"Vroege Kerk groeide slechts geleidelijk"

  08-07-2009

De voorstelling dat de Vroege Kerk onder voortdurende verdrukking snel de wereld veroverde, klopt niet. Er was aanvankelijk niet veel vervolging en het christendom groeide geleidelijk. Nog tot in de derde eeuw was het veel kleiner dan het jodendom.

Lees meer


Juni 2009

Nieuw digitaal tijdschrift over Vroege Kerk

  25-06-2009

De Evangelische Theologische Academie (ETA) komt met een nieuw digitaal tijdschrift over de Vroege Kerk, met als titel Marturia.

Lees meer

"Met Athanasius staat of valt christelijk geloof"

  19-06-2009

Athanasius wordt weinig geciteerd, maar zijn belang voor de theologie kan niet worden onderschat, zo betoogde prof. dr. A. van de Beek vrijdag tijdens een symposium in Amsterdam over Godskennis en menswording.

Lees meer


Mei 2009

Vroege Kerk niet wereldvreemd

  29-05-2009

De vroegchristelijke kerk kreeg een steeds positievere visie op de samenleving. Paulus kende een levendige eindtijdverwachting. Latere nieuwtestamentische auteurs corrigeerden het negatieve imago dat een bekering tot het christendom meebracht.

Lees meer

Godskennis & menswording

  01-05-2009

Bron: www.patristiek.eu.

Twee symposia over werk en actualiteit van Athanasius

Op vrijdag 12 juni 2009 en op vrijdag 11 december 2009 organiseert het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Tilburg een tweetal symposia over leven, werk en actualiteit van de kerkvader Athanasius. Hoofdspreker op beide symposia zal zijn prof. dr. E.P. Meijering. Hij aanvaardde op 1 januari 2009 een gasthoogleraarschap aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU.

Athanasius van Alexandrië geldt als de vader der orthodoxie. Zijn spreken over de Drieene God, de mens als beeld van God en de harmonie in de kosmos getuigt van een uitzonderlijk verstand en een diep geloof tegelijk. In het beschouwende, monastieke leven voelde hij zich thuis, maar vanwege zijn volharding in de strijd om de orthodoxie werd hij vijf keer in ballingschap gestuurd.

De symposia hebben als doel helderheid te krijgen omtrent de gedachtewereld van Athanasius en omtrent de visies in latere tijden op hem. Er zal behalve aan Athanasius zelf aandacht worden besteed aan de receptie van zijn gedachten in de oosterse kerk, bij de reformatoren, in de kritische dogmageschiedschrijving en in de theologie van de twintigste eeuw, vooral in Nederland. Wat hebben we nu nog aan zijn visie op God?

Graag willen we u uitnodigen om deze symposia bij te wonen. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Programma 1 (VU, 12 juni): Scheppen en herscheppen

11:00uur Prof. dr. A. van de Beek: Athanasius' gezag in de systematische theologie.
Enkele lijnen.
11.30 uur Prof. dr. E.P. Meijering: Het geloof in de Schepper.
De hoofdgedachten van Athanasius in Contra Gentes, waarin hij de leer van de schepping tegen gnostici, Marcion en de Griekse wijsgeren ontwikkelt.
12.30 uurLunch
13.30 uurProf. dr. E.P. Meijering: Het geloof in de Herschepper.
De hoofdgedachten van Athanasius in De incarnatione Verbi, waarin hij de leer van de Verlossing tegen Marcion, de joden en de Griekse wijsgeren ontwikkelt.
14.45 uurProf. dr. P. van Geest: Athanasius als mystagoog?
De kracht van zijn Vita Antonii
15.15 uurPauze, aansluitend gelegenheid tot vragen en discussie; afsluiting
16.25 uurBorrel

Programma 2 (Leiden, 11 december): Athanasiu's doorwerking en actualiteit

11.00 uur Recapitulatie

11.15 uur Prof. dr. B. ter Haar Romeny: Athanasius' invloed in het Syrische christendom
12.00 uur Dr. A. Goudriaan: Athanasius' doorwerking in de Reformatie
12.45 uur Lunch
13.45 uur Prof. dr. E.P. Meijering: De beoordeling van Athanasius in de dogmageschiedschrijving van de 18e en 19e eeuw (Mosheim, Baur, Harnack)
14.45 uur Dr. A. van Wilgenburg: Proefboringen in de doorwerking bij enkele moderne R.K. theologen
15.30 uur Theepauze
15.45 uur Prof. dr. E.P. Meijering: De mogelijke impulsen van Athanasius voor de hedendaagse christelijke theologie.
16.30 uur Borrel

Aanmelding

Voor gegevens over het aanmelden voor deze dag(en) zie www.patristiek.eu.


April 2009

Paasfeest

  01-04-2009

Via de onderstaande link zijn er achtergronden en enkele preekfragmenten van Augustinus met betrekking tot het Paasfeest te vinden die op de website van het Augustijns Instituut zijn gepubliceerd:

Links: Kerkelijk jaar - Pasen.


Maart 2009

De symbolische scheppingsdagen van Augustinus

  15-03-2009

De kerkvader Augustinus (354-430) heeft op bijna alle kerkelijke leerstellingen van de westerse kerk een diepgaand stempel gezet. Hij heeft zich ook diepgaand met het vraagstuk van de schepping en Genesis 1 bezig gehouden. Hij houdt vast aan een momentane schepping door God aan het begin der tijden, maar verdedigt tevens het standpunt de scheppingsdagen symbolisch te lezen. Hoe hij beide combineert leest u in een boeiende studie van Chris Gousmett: Creation order and miracle according to Augustine in: Evangelical Quarterly 60 (1988) 3:217-240.

Bron: Schepping en evolutie, Centrum voor Bijbelonderzoek (CVB).

Ambrosius, een moedige kerkvader

  06-03-2009

De kerkvader Ambrosius was een moedig mens. Hij had niet alleen de moed om tegen een Romeinse keizer in te gaan, maar ook om tegenwerpingen tegen de christelijke leer onder woorden te brengen en te weerleggen.

Lees meer

Actualiteit archief
Uitgelicht