Actualiteit

November 2008

Apologetiek Cyprianus nog steeds confronterend

  27-11-2008

In het jaar 258 stierf Cyprianus, de kerkvader van Carthago, de marteldood. Is zijn levenswerk inmiddels allang passé? Wetenschappers kunnen zich nog altijd bezighouden met leven en werk van deze bisschop van lang geleden. Zo belegde het Centrum voor Patristisch Onderzoek dit jaar op initiatief van dr. Henk Bakker aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres over Cyprianus. Maar heeft Cyprianus ook de kerk van nu nog iets te bieden?

Lees meer


Oktober 2008

Klassieker Van der Meer heruitgegeven

  23-10-2008

's-HERTOGENBOSCH - De klassieker van Frits van der Meer over "Augustinus de zielzorger" (1947) is opnieuw uitgegeven. In 's-Hertogenbosch werd het boek gisteren door oud-premier Van Agt aangeboden aan oud-kardinaal Simonis.

Lees meer


September 2008

Een kerkvader die meer bestudeerd moet worden

  11-09-2008

AMSTERDAM - Zijn adagium "Buiten de kerk geen enkel behoud" kreeg grote bekendheid. Maar wie Cyprianus was en waar hij verder voor stond, dat zullen niet zo heel veel mensen meer weten. Op een congres aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt morgen uitvoerig bij deze "inspirerende bisschop en martelaar" stilgestaan.

Lees meer

"Vroegchristelijke kerkleiders waren niet anti-joods"

  05-09-2008

De relaties tussen christelijke en joodse gelovigen waren tot ver in de 11e eeuw nog hecht, in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen. Elizabeth Boddens Hosang concludeert dat op basis van kerkelijke wetsteksten uit de 4e tot de 6e eeuw, aangevuld met archeologische bronnen. De christelijke kerkvaders blijken niet anti-joods te zijn geweest, maar bezorgd over de populariteit van de joodse kerk onder christelijke gelovigen. Lees verder ...

Zie ook:


Juli 2008

14 september: Congres Cyprianus' 1750e sterfdag

  26-07-2008

Op 14 september a.s. is het 1750 jaar geleden dat de kerkvader Cyprianus met het zwaard werd gedood (dat was op 14 september 258 A.D.). Op vrijdag 12 september 2008 wil het Centrum voor Patristisch Onderzoek uitgebreid bij de persoon en het denken van deze inspirerende bisschop en martelaar stilstaan. Het dagthema luidt: 'Aanstichter en vaandeldrager' van het Christendom (AP 4,2). Cyprianus' 1750e sterfdag herdacht. Met medewerking van Henk Bakker, Nienke de Vos, Sander Evers, Liuwe Westra, Paul van Geest, Hans van Loon, Arnold Smeets, Aza Goudriaan en Gert Mink. Lees verder.

Codex Sinaiticus integraal op internet

  21-07-2008

De in 1859 in het Catharina-klooster op de berg Sinaï teruggevonden Codex Sinaiticus wordt door het Codex Sinaiticus Project op dit moment gedigitaliseerd en integraal op het internet gepubliceerd.
Deze codex werd ongeveer tussen 330 en 350 n. Chr. geschreven en bevat de oudste ons bekende complete tekst van het Nieuwe Testament.

Voor meer informatie, zie: Links, Canon-vorming, Codex Sinaiticus.

Zie ook:

Christus als type van de ware Jozef

  02-07-2008

Een exegese die warm, christocentrisch en appellerend is. Zo typeert dr. Marten van Willigen de prediking van de Latijnse kerkvader Ambrosius (337-397). Hij promoveerde woensdag 2 juli in Nijmegen op een preek van Ambrosius over Jozef die hij in een vertaling uitgaf en van een uitgebreid filologisch commentaar voorzag.

Lees meer


Juni 2008

Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) officieel gepresenteerd

  01-06-2008

Vrijdag 13 juni j.l. werd in Utrecht het onlangs opgerichte Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) voorgesteld. Enkele impressies van deze bijeenkomst:


Mei 2008

Opening Centrum voor Patristisch Onderzoek

  01-05-2008

Bron: www.patristiek.eu.

Persbericht, 03-05-08

Op 1 december 2007 hebben de decanen van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam het interuniversitaire Centrum voor Patristisch Onderzoek opgericht. Zij willen het Centrum nader voorstellen op

vrijdag 13 juni 2008 om 14.00 precies
in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3 te Utrecht.

De decanen nodigen hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze opening.

Programma

14.00 Openingswoord prof. dr. P.J.J. van Geest, getiteld:
"De weerbarstigheid van de patristiek en van de kerkvaders in het bijzonder."
14.20 Muzikaal intermezzo van de Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Jerry Korsmit
14.25 Rede dr. dr. h.c. E.P. Meijering, getiteld:
"Waarom bestuderen wij de Patres?"
15.15 Muzikaal intermezzo van de Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Jerry Korsmit
15.20 Slotwoord dr. L. Westra, getiteld:
''"God en de ziel. Een oud en een nieuw probleem in Ps. Ambrosius' De Trinitate".
Na afloop wordt een receptie gehouden

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. A.J. Denaux, decaan Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg
Prof. dr. A. van de Beek, decaan Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit


Maart 2008

Augustinus en de Veertigdagentijd1

  01-03-2008

Een tekstfragment van een preek van Augustinus uit Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs2:

Noten:

2
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs (sermones de scripturis 51-94)'' / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - 676 p. - ISBN: 90-263-1890-1. met name pagina's 108-110.
3
Tekst: Hans van Reisen.

Actualiteit archief
Uitgelicht