Home Actualiteit

Actualiteit

December 2018

Vroege Kerk vierde eerst geen Kerst

Het kerstfeest valt in het Westen altijd op 25 december. Maar waar komt die datum eigenlijk vandaan? En hoe besteedden christenen in vroeger tijden aandacht aan de geboorte van Christus? Om die vragen te beantwoorden, is het nodig om terug te gaan naar de tijd van de Vroege Kerk. Lees hier meer ...

Ratzinger kwam weer terug bij doopleer Vroege Kerk

De reformatorische leerkracht Matthijs van Ittersum promoveerde vorige maand op een onderzoek naar de aspecten van Augustinus' doopleer in de doopleer van de voormalige paus Joseph Ratzinger. Als zodanig is het een gewaagde onderneming om invloed van iemand aan te wijzen. Lees hier meer ...

Prof. Van den Belt: Geestelijke strijd in de kerk is er in alle eeuwen

Er is een geestelijke strijd gaande in de gehele kerkgeschiedenis. Daarom kunnen we leren van de Vroege Kerk en de vroege Reformatie, stelde prof. dr. H. van den Belt zaterdag in Apeldoorn tijdens een jubileumavond van Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. Lees hier meer ...

Verwondering moet leiden tot lofprijzing

Augustinus verwondert zich in zijn werken over veel zaken. Hij verwondert zich het meest over God. Verwondering moet niet leiden tot ongeloof, maar tot lofprijzing van Hem. Lees hier meer ...

Vroege Kerk als voorbeeld bij het tegen de stroom inroeien

De belangstelling voor Vroege Kerk groeit nog steeds. Het getuigend tegen de stroom inroeien als kenmerk van de eerste christenen is een spiegel voor onze tijd, zegt Marten van Willigen, oprichter van Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. Lees hier meer ...

Ehrman verslikt zich in de wonderlijke groei van het christendom

De Amerikaanse nieuwtestamenticus en historicus Bart D. Ehrman probeert in "De God van Galilea" een verklaring te geven voor de bijzondere ontwikkeling van het christendom. Lees hier meer ...


November 2018

Promovendus Guido Jacobs: "Bijbelboek Genesis bij Augustinus is historisch én metaforisch"

De historische gebeurtenis van de schepping kan alleen met behulp van metaforen beschreven worden. Dat is het belangrijkste inzicht van Augustinus in de manier waarop het Bijbelboek Genesis de schepping weergeeft. Lees hier meer ...


Augustus 2018

De Bijbel als spiegel voor een heilig leven

Een kernachtige samenvatting van de Schrift die een praktische leidraad vormt voor het dagelijks leven. De kerkvader Augustinus schreef een zogenaamde spiegel (speculum), bedoeld voor christenen om een heilig en vroom leven te leiden. Lees hier meer ...


Juli 2018

"Met meer tijd had Nestorius Chalcedon kunnen accepteren"

De veroordeling van Nestorius was onterecht. Er is rehabilitatie nodig, vindt dr. Geurt Roffel. "Nestorius had met de juiste steun en inzichten het concilie van Chalcedon in 451 kunnen onderschrijven." Lees hier meer ...


Juni 2018

Oudste fragment van Markus gepubliceerd

De Britse Egypt Exploration Society heeft onlangs het oudste bekende handschrift van het Markusevangelie gepubliceerd. Het dateert uit 150-250 na Christus. Lees hier meer ...


Mei 2018

Lees auteurs van Vroege Kerk vanuit hun context en tijd

"Voor kerkvaders is Genesis een betrouwbare informatiebron", stelt prof. dr. Benno Zuiddam (RD 23-4, klik hier). Maar die informatie moet wel op de juiste wijze gekwalificeerd worden, reageert prof. dr. Johannes van Oort. Lees hier meer ...


April 2018

Voor kerkvaders is Genesis betrouwbare informatiebron

De Vroege Kerk was van mening dat de Bijbel betrouwbare feiten bevat over de schepping, de zondeval, het verlossingswerk van Christus en het toekomstige herstel van al het geschapene, betoogt prof. dr. Benno A. Zuiddam. Lees hier meer ...


Februari 2018

Britse historicus Nixey vertekent de opkomst van het christendom fanatiek

Bijna 300 jaar lang zijn de christenen streng vervolgd en werden er duizenden voor de leeuwen gegooid. Vanwege die vervolgingen hielden ze hun geheime samenkomsten in de catacomben. Daarvan getuigen de muurschilderingen in Rome en elders. De bekering van keizer Constantijn in het jaar 312 na Christus bracht pas vrijheid. Lees hier meer ...


December 2017

Rond Kerst en Pasen vaak nepnieuws over Vroege Kerk

Speciaal in de christelijke feesttijd komt de seculiere pers met schokkend nieuws over het ontstaan van het christendom, constateert prof. dr. Johannes van Oort. Lees hier meer ...

Ophef rond 'verloren Bijbelboek'

Er is ophef ontstaan rond een zogenaamd verloren Bijbelboek. Het gaat om de "Openbaring van Jakobus". Amerikaanse wetenschappers vonden onlangs een aantal fragmenten in het oorspronkelijke Grieks terug. Lees hier meer ...

Onderzoekers ontdekken fragmenten oude 'punkbijbel' in Oxford

Bijbelwetenschappers hebben enkele fragmenten aangetroffen van de 'Openbaring van Jacobus'. Het gaat niet om een 'verloren Bijbelboek' zoals media al snel beweerden, maar wel om een bijzondere vondst. Hierover berichtte de Volkskrant onlangs. Lees hier meer ...


November 2017

De Bijbelse Jozef als type van Christus

Was de Bijbelse Jozef vooral een type van Christus of was hij een getraumatiseerde man die de schok van zijn jeugd nauwelijks te boven kon komen? Of was hij beide? Lees hier meer ...


Oktober 2017

Augustijns Verband wil kennis over kerkvader bundelen

Om de kennis over de kerkvader Augustinus en zijn geschriften te verbreden en te verdiepen wordt het Augustijns Verband opgericht. Lees hier meer ...


September 2017

Preken over Johannes tonen het hart van Augustinus

De kerkvader Augustinus was een liefhebber van het evangelie van Johannes. Het gaf hem niet alleen de gelegenheid om zijn opvatting van de christologie uiteen te zetten, maar ook om de liefdestaal van deze evangelist aan het hart van zijn hoorders te leggen. Lees hier meer ...

Verhandelingen van Augustinus over Johannesevangelie gepresenteerd

"God, Die uit een paar korrels hele oogsten schept, voedt heel de wereld." Het citaat van de kerkvader Augustinus laat volgens Hans van Reisen "de rijkdom van de spijziging" zien. Lees hier meer ...


Augustus 2017

Uniek mozaïekvloertje in Jeruzalem gevonden

Bij de Damascuspoort in de Oude Stad in Jeruzalem is een mozaïekvloertje van 1500 jaar oud aangetroffen. Lees hier meer ...


Juni 2017

Catacomben Rome weer open na grootschalige restauratie

De catacomben onder de Italiaanse hoofdstad Rome vertellen het verhaal van de christelijke gemeenten in de eerste eeuwen na Christus. Een deel van de rijk beschilderde catacomben - die van Domitilla - is door Duitse en Oostenrijkse specialisten gerestaureerd. Lees hier meer ...


Januari 2017

Onvrije wil? Rome zegt het en daarmee uit

Het werd een gevleugeld gezegde: Rome zegt het, en daarmee uit ("Roma locuta, causa finita"). Minder bekend is wie de uitdrukking voor het eerst gebruikte: niemand minder dan de kerkvader Augustinus. En wel toen Rome Pelagius veroordeelde omdat hij de vrije wil leerde, deze maand 1600 jaar geleden. Lees hier meer ...


December 2016

Waarom eerste christenen elkaar begroetten met een heilige kus

Ze struikelde er eigenlijk zomaar over: een verwijzing in een voetnoot naar de "groet met de heilige kus" waartoe Paulus oproept. Ds. Rianne Voogd uit het Friese Oudega promoveerde donderdag op een theologisch onderzoek naar de betekenis hiervan. Lees hier meer ...


Juni 2016

Karen King: Papyrusfragment over Jezus' vrouw waarschijnlijk vals

Prof. Karen L. King erkent voor het eerst dat het papyrusfragment waarop Jezus spreekt over "Mijn vrouw" waarschijnlijk vals is. Lees hier meer ...


Januari 2016

Dr. Marten van Willigen: Doop verplicht tot heilig leven

Wie zich laat dopen, moet voorbereid zijn op de consequenties. De gevaren van terugval waren in de Vroege Kerk even groot als in deze tijd, zo stelt dr. Marten van Willigen. "Kerkvader Chrysostomus laat in de wereldstad Antiochië zien hoe het Evangelie voortdurend uitgedaagd wordt door het heidendom. Lees hier meer ...


November 2015

Een fel intern debat in de Vroege Kerk

De kerkvader Athanasius (circa 298-373) was erg polemisch in zijn kritiek op Arius en zijn volgelingen. Hij was daarbij selectief in zijn gebruik van het evangelie van Johannes, maar niet eenzijdig. De goddelijkheid van Jezus en de kern van de verzoening stonden voor hem op het spel. Lees hier meer ...

Kerk zit meer in de verdediging dan ooit

Met regelmaat maken sprekers en schrijvers een vergelijking tussen vroege christelijke tijden en de huidige tijd en de kwetsbare positie die de kerk in beide tijden inneemt. Daarbij wordt onder meer gewezen op de christenvervolgingen die kenmerkend zouden zijn. De vraag is of deze observatie wel juist is. Werd de begintijd van het christendom wel zo gekenmerkt door vervolging? Lees hier meer ...


September 2015

Goed om te leren van Augustinus, maar vergeet zijn regel niet

Het is goed om te putten uit Augustinus als bron. Daarbij kunnen protestanten ook veel leren van de aanwijzingen die de kerkvader schreef voor het kloosterleven, reageert Arno van der Lee op dr. M. Klaassen. Lees hier meer ...

Augustinus brengt tijdloze boodschap

Augustinus blijft boeien. Het zegt iets over de grootheid van de kerkvader dat zijn geschriften uitgegeven blijven worden. De laatste jaren lijkt er in het Nederlandse taalgebied zelfs sprake van een heuse Augustinus-revival. Dat is verheugend, want Augustinus behoort zonder meer tot de grootste theologen - als hij niet de grootste ís - die de kerk heeft voortgebracht. Lees hier meer ...


Juni 2015

"Geloofsbegrip Augustinus vol moederbeelden"

Het is een bekend onderdeel in de christelijke traditie: God als Vader. Toch heeft God in de Bijbel en in de vroegchristelijke kerk ook veel moederlijke aspecten, zoals ook de kerk de moeder van alle gelovigen wordt genoemd, stelt dr. Kitty Bouwman in een proefschrift over Augustinus. Lees hier meer ...

Israël ontdekt overblijfselen Byzantijnse kerk

Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van wat een "wegrestaurant" uit de late oudheid kan worden genoemd. Het gaat om de overblijfselen van een Byzantijnse kerk die zo’n 1500 jaar geleden door wandelaars werd aangedaan om even bij te komen tijdens hun tocht van Jeruzalem naar de kust. Lees hier meer ...


Oktober 2014

"Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!"

"Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!" Dat advies gaf prof. dr. Riemer Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen onlangs in Kerkinformatie, magazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Lees hier meer ...


September 2014

Eeuwenoud papyrusfragment met passages uit Bijbel ontdekt

In de John Rylands bibliotheek van de universiteit van het Engelse Manchester is recent een 1500 jaar oud papyrusfragment uit Egypte ontdekt waarop passages uit de Bijbel te lezen zijn. Volgens onderzoeker dr. Roberta Mazza laat de vondst zien hoe 'gewone' christenen al vroeg in de kerkgeschiedenis omgingen met en steun ontleenden aan de Bijbel. Lees hier meer ...


Juli 2014

Augustinusdag 2014

Op zater­dag 20 september 2014 organiseert het Augustijns Historisch Instituut haar 29e studie- en ontmoetingsdag, van 9u30 tot 15u15 in en rond het Instituut, in de Pakenstraat 65 te Heverlee, België.

Het thema van deze dag is:

Woelige tijden

Augustinus' antwoord en het onze

Drie sprekers zullen het thema uitdiepen: Mathijs Lamberigts, professor aan de KU Leuven gaat in op de vraag hoe Augustinus omging met de problemen van zijn tijd als gelovige maar ook als bisschop, Hans Geybels, oprichter van de Christelijke denktank Logia, diept het onderwerp uit met betrekking tot de volksdevotie, toen en nu, en Lea Verstricht, onderzoekscoördinator van het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving, zoekt naar overeenkomsten en verschillen tussen de zoekende Augustinus en de Iraanse vluchteling en Perzisch-Nederlandse schrijver Kader Abdolah vandaag.

De Augustinusdag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op latere tijden.

Agenda van de dag:

09u30: Koffie en verwelkoming

10u00: Mathijs Lamberigts – Augustinus, gelovige en bisschop in woelige tijden

10u45: Korte pauze

11u00: Hans Geybels – Augustinus en de religieuze cultuur van het dagelijks leven

11u45: Pauze

12u00: Gebedsviering

12u30: Maaltijd

14u00: Boekenstand

14u30: Lea Verstricht – Het woelige individu en zijn verhaal

15u15: Afsluiting

Voor meer informatie zie: Augustinusdag 2014, Augustijns Historisch Instituut.


April 2014

"Vrouw van Jezus"-fragment is geen probleem

Protestanten hoeven niet geschokt te zijn door de vraag of Jezus een vrouw had, zoals het omstreden "Vrouw van Jezus"-fragment stelt, aldus prof. dr. J. van Oort. Lees hier meer ...


Maart 2014

Vroege Kerk: voorbede als apologie

Welke plaats heeft het gebed bij apologeten uit de Vroege Kerk? Lees hier meer ...


Februari 2014

Ook canon Nieuwe Testament betrouwbaar

Is de omvang van het Nieuwe Testament wel betrouwbaar als canon vastgesteld? Lees hier meer ...


Januari 2014

Archeologen Israël vinden resten 1500 jaar oude kerk

Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van een ongeveer 1500 jaar oude kerk. Ze stuitten bij het dorp Aluma onder meer op een goed bewaarde mozaïekvloer. Lees hier meer ...

Prof. dr. B. Zuiddam over Eusebius: Geloof is geen napapegaaien

De kerkvader Eusebius (ong. 260-340) is vooral bekend van zijn "Ekklèsiastikè Historia" (kerkelijke geschiedenis). Lees hier meer ...


September 2013

Augustinus: een tweestrijd op wereldtoneel

Een tweestrijd op het wereldtoneel. Zo kan men de kern van "De stad van God" omschrijven, een van de meesterwerken van Augustinus dat zonder meer van wereldhistorische betekenis is geweest. Het is 1600 jaar geleden dat de kerkvader met dit werk een aanvang nam; hij voltooide het dertien jaar later. Een tweeluik over "De civitate Dei". Lees hier meer ...


Juli 2013

Apostel Paulus blijft hot item in theologie

Paulus blijft theologen bezighouden in de theologie. Conflicterende visies maken het voor de buitenstaander moeilijk om de echte Paulus op het spoor te komen. Dr. Karin Neutel verdedigt een "kosmopolitische" Paulus. Lees hier meer ...

Prof. Van Oort: In de leer bij Augustinus

Het vroege christendom idealiseren, dat wil prof. dr. Johannes van Oort niet. Maar christenen zouden er volgens hem wel goed aan doen om bij de kerkvaders in de leer te gaan. "Behalve de Bijbel heeft geen enkel ander boek de westerse geschiedenis zo beïnvloed als "De stad Gods" van Augustinus." Lees hier meer ...


Mei 2013

Vroege Kerk zag al uit naar bekering van Joden

Al in de Vroege Kerk leefde de overtuiging dat een bekering van Israël in het verschiet ligt, stelt prof. dr. M. J. Paul. Lees hier meer ...


Maart 2013

Leren van het lied van een Franse kerkvader

Als in de Vroege Kerk de zojuist gedoopten zich opstelden om in een rij van het baptisterium naar de kerk te gaan, om daar voor het eerst het avondmaal te vieren, hieven ze Psalm 23 aan. "Heel indrukwekkend." Lees hier meer ...


Januari 2013

Martelaar speelde belangrijke rol in Vroege Kerk

Martelaren speelden een grote rol in het christendom van de late oudheid. De verering van de geloofshelden droeg onder andere bij aan de kerstening van de samenleving. Lees hier meer ...

"Pelagius verdient een eerlijk proces"

Is Pelagius de gedoodverfde ketter die de geschiedenis is ingegaan als de verdediger van de vrije wil, dé opponent van Augustinus? "Pelagius verdient een genuanceerder beeld", zegt theoloog Peter van Egmond. Lees hier meer ...

Augustinus, beeldenstormer in neerhalen Godsbeelden

Augustinus had een bepaalde weerzin tegen te concrete beeldvorming over God. De beste weg om God te leren kennen is volgens de kerkvader om stil te staan bij de praktijk van de liefde. Lees hier meer ...


December 2012

Vroege Kerk geloofde in eeuwig leven voor jonggestorven kinderen

De Vroege Kerk geloofde in de opstanding en het eeuwige leven voor jonggestorven kinderen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van dr. Jos Ossewaarde naar christelijke kindersarcofagen in grafkamers in Romeinse catacomben, in kerken in de stad Rome en in musea binnen en buiten Italië. Lees hier meer ...


Oktober 2012

Nieuw "evangelie van Jezus' vrouw" hoogstwaarschijnlijk onecht

Ruim een maand geleden werd het met veel bombarie gepresenteerd, nu hoor je er bijna niemand meer over: "Het Evangelie van Jezus' vrouw". Wat is er intussen gebeurd? Het zogeheten nieuw "evangelie" is hoogstwaarschijnlijk onecht. Lees hier meer ...

Ieder z’n eigen Constantijn

De bekering van Constantijn de Grote vond niet plaats door een droom of visioen aan de vooravond van de slag bij de Milvische brug. Hij deed er zijn hele leven over. In zijn hart bleef de keizer altijd soldaat. Prof. dr. Paul Stephenson: "Constantijn zocht steun bij de goden of God die hem de overwinning brachten." Lees hier meer ...

Constantijn pompte miljoenen in kerkbouw

Na zijn overwinning bij de Milvische brug in 312 pompte Constantijn miljoenen in de kerkbouw. In Rome, in Bethlehem, in Jeruzalem. "We hebben geen altaren en tempels nodig", hadden de apologeten altijd gezegd, en de christelijke kerk kwam bijna 300 jaar lang samen in woningen en huiskerken. Dat veranderde voorgoed. Lees hier meer ...

Slag bij de Milvische brug veranderde alles

Zeventien eeuwen geleden, op 28 oktober 312, versloeg keizer Constantijn zijn zwager en rivaal Maxentius bij de Milvische brug in Rome. De overwinning vormde een scharnierpunt in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Maar ook de gelaatstrekken van de kerk veranderden voorgoed. Lees hier meer ...

Constantijn, heerser onder de heiligen

Keizer Constantijn stichtte in 330 een christelijke stad: Constantinopel. Toch leek het "nieuwe Rome" in veel opzichten op de oude hoofdstad van het Romeinse Rijk: het lag op zeven heuvels, met een centraal forum, een keizerlijk paleis en een paardenrenbaan. Alleen stonden er meer kerken dan tempels. Lees hier meer ...

De zondag van Constantijn

Constantijn de Grote riep de zondag uit tot algemene rustdag in het hele Romeinse Rijk. Boeren mochten zo nodig vrij en ongehinderd het werk op de akkers verrichten. Zelf trok de keizer zich het liefst terug in zijn gebedsruimte, waar hij de Schriften ter hand nam en zich wijdde aan de overdenking van de goddelijk geïnspireerde beloften. Lees hier meer ...

Liturgie na Constantijn: van martelaar naar monnik

De kerkvrede van Constantijn in 313 heeft grote gevolgen voor de manier waarop christenen hun samenkomst inrichten. In plaats van de vaak verborgen vieringen ten tijde van de martelaren komt de publieke liturgie, inclusief alle pracht en praal en plechtigheden. Lees hier meer ...

Dr. W. Dekker: Kerstening cultuur na Constantijn zegen voor Europa

Mede dankzij Constantijn de Grote werd het christelijk geloof diep verankerd in de Europese cultuur. Ondanks alle problemen van vermenging van kerk en staat is dat voor Europa en de wereld een grote zegen geweest, betoogt dr. W. Dekker. Lees hier meer ...

Dr. A. van de Beek: Verbinding kerk en macht na Constantijn voert weg van het kruis

Na Constantijn heeft de kerk zich verbonden met aardse macht. Dat moet wel wegvoeren van het kruis van Christus, stelt prof. dr. A. van de Beek. Lees hier meer ...

Vrouwen in de kerkgeschiedenis: Perpetua en Felicitas

De inwoners van de Noord-Afrikaanse stad Carthago konden op 7 maart van het jaar 203 in de grote arena weer eens een schouwspel meemaken waarin – op bevel van de Romeinse autoriteiten – een aantal christenen ter dood werden gebracht. Onder hen bevonden zich twee jonge vrouwen: de rijke Perpetua en haar slavin Felicitas. Lees hier meer ...


September 2012

"Keizer Constantijn bevorderde eenheid christendom"

Of de keuze van keizer Constantijn nu werd ingegeven door politieke drijfveren of door een persoonlijke roeping, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Constantijn een belangrijke rol heeft gespeeld in de eenwording van het christendom. Lees hier meer ...

"Augustinus kan identificatiefiguur zijn"

"Augustinus gaat ervan uit dat de werkelijkheid één is. De relevantie hiervan voor ons is dat geloof en studie niet twee aparte werkelijkheden zijn. Augustinus kan zo een identificatiefiguur voor ons zijn." Dat zei dr. J. A. van den Berg woensdagavond tijdens een open avond van theologendispuut GTSD Bonifatius. Lees hier meer ...

Papyrusfragment rept van Jezus' "vrouw"

Een nieuw ontdekt papyrusfragment uit de vierde eeuw laat zien dat sommige christenen dachten dat Jezus getrouwd was. Lees hier meer ...

"Geen Paulusbekering voor keizer Constantijn"

Uit niets blijkt dat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, een bekering kende zoals die van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Hij ruilde nooit in een keer zijn oude beschermgod in voor de God van de christenen. Lees hier meer ...


Juni 2012

"Vroege christenen waren netwerkers"

Bisschoppen uit de Vroege Kerk gebruikten een modern aandoend systeem van communicatie en briefwisseling dat bijdroeg aan een snelle verbreiding van het christendom. Lees hier meer ...

Bidden met de open ogen van verlangen

Dr. Marten van Willigen knielt op de plavuizen van de Agnietenkapel in Gouda, houdt het lichaam recht, de handen opgeheven en blikt met open ogen naar boven. "Dit was de gebedshouding van de Vroege Kerk." Lees hier meer ...

Augustinus' hartenkreten tot God

In de Agnietenkapel in Gouda heeft vanavond de presentatie plaats van het boek "Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk". Volgens auteur dr. Marten van Willigen kijkt de lezer de kerkvader in het hart. Lees hier meer ...

Preken kerkvader Origenes ontdekt

In de Beierse Staatsbibliotheek in de Duitse stad München zijn onlangs Griekse handschriften van kerkvader Origenes (184/185 – 253/254) ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om preken over de Psalmen. Lees hier meer ...

Bijbeluitleg van kerkvaders

In zijn brief aan de Galaten vertelt de apostel Paulus dat hij een serieus meningsverschil had met Petrus. Hij "weerstond hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was" (Gal. 2:11). Petrus had zich uit vrees voor de joden onttrokken aan de omgang die hij tot dan toe onderhield met heidenchristenen. Zelfs Barnabas, schrijft Paulus, liet zich meevoeren door deze "veinzing" van Petrus en de joden (2:13). Lees hier meer ...


Mei 2012

"Augustinus sterker beïnvloed door manichese bronnen dan gedacht"

De plaats van Augustinus tussen Niceens christendom en manichees christendom is moeilijk te bepalen. Aldus prof. Jason BeDuhn in zijn bijdrage voor het Augustinus-congres dat vrijdag in Pretoria werd afgesloten. Lees hier meer ...


April 2012

Prof. Van Oort belicht spiritualiteit Augustinus tijdens congres in Pretoria

"Nieuwe ontdekkingen uit Egypte tonen ons een nieuwe Augustinus", aldus prof. dr. J. van Oort. "Voor het eerst zien wij de spiritualiteit waarin de jonge Augustinus van zijn 18e tot ruim na zijn 28e jaar leefde." Lees hier meer ...

Dr. J. A. van den Berg spreekt in Sebaldeburen over vreemdelingschap bij Augustinus

Met Augustinus erkent de gereformeerde gezindte wel het gevaar van seksuele verleidingen, maar voor carrièrezucht als oorzaak van vervreemding van God is veel minder oog. Lees hier meer ...


Maart 2012

"Jodendom in tijd van Paulus geen wettische godsdienst"

Het is tegenwoordig niet langer mogelijk om met droge ogen te beweren dat het Jodendom of het farizeïsme van Paulus' dagen een wettische godsdienst was waarin de Jood uit eigen kracht probeerde het behoud te bewerken. Lees hier meer ...

Onderwijsdoelen bij Augustinus

Voor Augustinus was kennis geen kwestie van verstandelijk weten op zichzelf. De vierde-eeuwse kerkvader bezag onderwijs en kennis in een breder kader. Met welk doel geeft iemand onderwijs? Waarvoor wordt kennis gebruikt? Zulke vragen laten zien dat over kennis en onderwijs een theologisch en moreel oordeel te geven is. Lees hier meer ...


Januari 2012

Studiedag Augustinus: Nu nog D-day, maar V-day komt eraan

Zorgt God wel voor deze wereld? Voor de kerkvader Augustinus was het antwoord zonneklaar, zo bleek vrijdag op een studiemiddag in Utrecht: ja. "Tegenover de heidense noodlotsleer legde Augustinus alle nadruk op de bijzondere persoonlijke zorg van God voor alles wat op deze wereld gebeurt." Lees hier meer ...

Onder de indruk van gebeden Vroege Kerk

"Bidden is de communicatie met de hoogste God. Wij kunnen iets leren van de gebeden van de gelovigen uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis", zo betoogde dr. M. A. van Willigen woensdagavond in Grafhorst. Lees hier meer ...


December 2011

Johannes: geestelijk evangelie op basis van feiten

Is het Johannesevangelie veel meer een geestelijk dan een historisch evangelie? Lees hier meer ...

Augustinus als ervaren pedagoog

Studie als geestelijke oefening, gericht op de verandering van het léven. Welke docent zou er niet jaloers op zijn als hij dat effect in het leven van zijn student zag? Voor kerkvader Augustinus was levensvernieuwing het doel van onderwijs. En vooral: intieme kennis van God. Lees hier meer ...


November 2011

Vrijspraak voor beschuldiging christendom van plagiaat wegens gebrek aan bewijs

In sommige kringen is het een populaire mening dat ook het christelijke geloof niet meer is dan een kopie van een of andere zogeheten mysteriegodsdienst. Maar is dat terecht? Lees hier meer ...

De troon van Pergamum

Op een heuvel, 300 meter boven de Turkse stad Bergama, liggen de resten van de antieke stad Pergamum. Van de tempel, die in 129 na Christus ter ere van keizer Trajanus werd gebouw, staan alleen nog een paar zuilen overeind. De christelijke gemeente is helemaal verdwenen. Lees hier meer ...


Oktober 2011

Dít leer je van de Vroege Kerk

Het vroege christendom – is dat niet iets 'uit de oude doos'? Vier deskundigen bewijzen het tegendeel aan de hand van actuele lessen uit de eerste eeuwen. Lees hier meer ...

"Oudste christelijke inscriptie gevonden"

Onderzoekers hebben in Rome naar eigen zeggen de oudste christelijke inscriptie in steen gevonden. De steen die gedateerd wordt in de tweede helft van de tweede eeuw na Christus, is in beheer bij het Capitolijnse Museum (Musei Capitolini) in Rome. Lees hier meer ...


Augustus 2011

Apologetiek Vroege Kerk: Redeneren in het licht van Gods daden

Wat kunnen we leren van de apologeten uit de Vroege Kerk? Lees hier meer ...


Juli 2011

Mogelijk graf van apostel Filippus ontdekt

Italiaanse archeologen beweren het graf van de apostel Filippus ontdekt te hebben bij de resten van de oude stad Hierapolis, nabij de Turkse stad Pamukkale, in het zuidwesten van Turkije. Lees hier meer ...

Zie ook:


Mei 2011

"Uitverkiezing maakt dankbaar en nederig"

De leer van de uitverkiezing bij Augustinus maakt mensen niet onzeker of passief, maar dankbaar en nederig, juist stimulerend om te volharden in de genade. Daarbij is verkiezing geen individualistisch gebeuren, maar wordt ze beleefd in de gemeenschap. Lees hier meer ...

CPO-congres kerkvaders: Mensen verlangen naar directe bronnen

Mensen verlangen naar directe bronnen en laven zich daar waar ze direct voedsel ontvangen, aldus prof. dr. W. J. Janse. Hij illustreerde er gisteravond in Utrecht de relevantie van de kerkvaders mee. Lees hier meer ...

Kerkgebouw uitgegraven in verdwenen stad Laodicea

Turkse archeologen hebben op de plaats waar in de eerste eeuwen na Christus de stad Laodicea lag, de restanten van een kerk ontdekt. Volgens opgravingsleider Celal Simsek is het bedehuis gebouwd tussen 313 en 320, direct na het einde van een periode waarin christenen werden vervolgd. Lees hier meer ...

Patristisch congres over vorming mens

Het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) houdt deze week in Utrecht zijn eerste internationale congres. Er zijn 35 sprekers uit 10 landen en van 13 universiteiten. Lees hier meer ...


April 2011

"Laatste Avondmaal was op woensdag"

Het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn discipelen had niet plaats op Witte Donderdag, maar een dag eerder, stelt een christelijke Britse natuurwetenschapper. Lees hier meer ...

Vroege Kerk had opmerkelijk vertrouwen in kracht Schrifttekst

In de Vroege Kerk konden de meeste mensen niet lezen of schrijven. De kerk leefde bij het gesproken Woord. Toch betekende dat volgens Morwenna Ludlow niet dat de Schrift geen gezag had. Lees hier meer ...


Maart 2011

Zondag in Vroege Kerk heilige dag in plaats van sabbat

De kerk zag vanaf het begin de zondag als heilige dag die in de plaats kwam van de sabbat, zegt prof. dr. Benno Zuiddam in een reactie op mr. drs. P. Verhoeve en dr. W. Th. Moehn. Lees hier meer ...


Februari 2011

Vier evangeliën verdienden het om richtsnoer te zijn

Waarom staan er maar vier evangeliën in de Bijbel? Er zijn toch veel meer evangeliën geschreven? Lees hier meer ...

Vroege Kerk werkte en kerkte op zondag

De Vroege Kerk onderhield de zondag al als rustdag, zo stelt prof. dr. Benno Zuiddam (RD 19-2). Volgens mr. drs. P. Verhoeve en dr. W. Th. Moehn was dit eerder uitzondering dan regel. Lees hier meer ...

Vroege Kerk onderhield zondag al als rustdag

De Vroege Kerk zag het onderhouden van de zondag lang voor keizer Constantijn als een apostolische instelling. Primaire bronnen vanaf de tweede eeuw geven dit reeds aan, aldus prof. dr. Benno Zuiddam. Lees hier meer ...

"Zondag in Vroege Kerk geen rustdag"

Een rustdag: dat was de zondag in de Vroege Kerk bepaald niet. "Dat stond gelijk aan zelfmoord. Er werd gewoon gewerkt." Dr. W. H. Th. Moehn hield dinsdag in Leiden het eerste van zes colleges over twintig eeuwen theologiseren over sabbat en zondag. Lees hier meer ...


Januari 2011

Kerkvorst Sidonius stelde houvast in de kerk centraal

De Gallo-Romeinse bisschop Sidonius Apollinaris was een leidende figuur in een bijzondere periode. Terwijl het Romeinse Rijk instortte, slaagde hij erin een belangrijke rol in maatschappij en kerk te blijven spelen. Tot en met zaterdag staat de kerkvorst centraal tijdens een wetenschappelijk congres in Amsterdam. Lees hier meer ...

Apologeten: aanpassen of afrekenen

Zo'n 1900 jaar geleden werd Justinus Martyr (Justinus de Martelaar) Flavia Neapolis in Palestina geboren. Vijftig jaar later zag Tertullianus in Carthago in Noord-Afrika het levenslicht. Beide Bijbeluitleggers staan bekend als apologeten, verdedigers van het christelijke geloof. Maar hun visie op verdedigen was niet gelijk. Justinus liet zich door de Griekse filosofie beïnvloeden, Tertullianus volgde een heel andere koers. Lees hier meer ...

De eerste christelijke polemiek met de islam

In de fraaie tweetalige reeks Ad Fontes van Uitgeverij Meinema verscheen dit actuele en zeer interessante nieuwe deel, vertaald en toegelicht door Michiel Op de Coul (classicus, gastonderzoeker, verbonden aan het CPO) en Marcel Poorthuis (hoogleraar Interreligieuze dialoog). Lees hier meer ...


December 2010

Augustinus en Ambrosius en het Kerstfeest in de vroeg-christelijke kerk

Over enkele dagen is het weer Kerstfeest. Om een idee te krijgen wat er bij enkele kerkvaders leefde rondom dit kerkelijke feest treft u hier enkele tekstfragmenten van Augustinus en Ambrosius: Kerkvaders en het Kerstfeest.

Wat zijn de wortels van dit feest? Hoe werd de herinnering aan de komst van Christus naar deze wereld in de vroeg-christelijke kerk beleefd? Lees hier meer ...

Alleen ketterij als de waarheid er al is

Wat was eerder in de Vroege Kerk: diversiteit of orthodoxie? Lees hier meer ...


November 2010

Augustinus lichtend voorbeeld voor kerkelijke eenheid

De reformatorische gezindte kan een voorbeeld nemen aan de kerkvader Augustinus als het gaat om het omgaan met het eigen kerkelijk gelijk, stelt L. F. Kosten MA. Lees hier meer ...

Graven naar het goud van de Vroege Kerk

In 2008 richtte Marten van Willigen de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk op om de actuele boodschap van de kerkvaders meer aandacht te geven. Om meer mensen bewust te maken van deze 'vergeten schatten' publiceert zijn stichting Nederlandse vertalingen van bronnen uit de eerste eeuwen van het christendom. Binnenkort verschijnt de nieuwste publicatie: het Dagboek Vroege Kerk. Marten van Willigen over goud delven bij Ambrosius, Augustinus en Eusebius. Lees hier meer ...


Oktober 2010

Dode Zeerollen voortaan te bestuderen via Google

Google Israël zet in samenwerking met de Israëlische Oudheidkundige Dienst de Dode Zeerollen op internet. Het doel is wetenschappers en andere belangstellenden toegang te geven tot de 2000 jaar oude manuscripten. Lees hier meer ...

Dode Zeerollen op internet

Onderzoekers en andere belangstellenden wereldwijd krijgen via internet toegang tot de Dode Zeerollen. Lees hier meer ...

Oase voor onderzoek naar Augustinus

Een knarsende deur biedt toegang tot het oude klooster Mariënhage in Eindhoven, waarin het Augustijns Instituut is gehuisvest. Het instituut timmert flink aan de weg met Augustinus. Zaterdag werd het eerste deel van een trilogie van traktaten van de kerkvader over het evangelie volgens Johannes gepresenteerd. Lees hier meer ...


Augustus 2010

Ds. Koppelaar: gegrepen door het verlangen van Irenaeus

Zijn naam zei hem lange tijd bijna niets. Totdat hij als student het werk van de kerkvader onder ogen kreeg en zijn visie op het toekomstige vrederijk las. Ds. J. Koppelaar (60), hersteld hervormd predikant te Abbenbroek, over zijn leermeester Irenaeus: "Af en toe hield ik de adem in, zozeer was ik onder de indruk van wat hij schrijft over de realiteit van Christus' wederkomst." Lees hier meer ...


Juli 2010

"We hebben de gewoonte om de kerkvaders te lezen, verloren"

De geschriften van de kerkvaders zijn populair onder christenen. "De moderne theologie, die niets van de Bijbel overlaat, zijn veel christenen meer dan zat", zegt patroloog dr. Petra Heldt, directeur van het Thomas C. Oden Instituut voor Patristische Studies (TOPS) in Jeruzalem. "Christenen zoeken geestelijk voedsel en bij de kerkvaders vinden ze dat." Lees hier meer ...


Juni 2010

Iconen Petrus en Paulus gevonden onder Rome

In een catacombe onder een modern kantoorgebouw in een woonwijk in Rome zijn de twee vroegst bekende iconen van de apostelen Petrus en Paulus gevonden. Lees hier meer ...

"Eerste christenen eens over godheid Jezus Christus"

De eerste christenen waren het "verrassend" eens in hun verering van Jezus Christus als God. Lees hier meer ...

Gezicht Herodes gereconstrueerd

Herodes Filippus II, viervorst over oostelijk Galilea ten tijde van Jezus' omwandeling, is met behulp van een nieuwe techniek beter herkenbaar dan ooit. Lees hier meer ...


Mei 2010

Beroep op Augustinus breed en divers

Wie heeft gelijk als hij zich op kerkvader Augustinus beroept? De Latijnse kerkvader is zo breed dat hij geclaimd is door richtingen die soms haaks tegenover elkaar staan. Een symposium over de doorwerking van Augustinus in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, vrijdag aan de Vrije Universiteit, liet zien dat zowel Luther als Arminius zich op hem beriep. Lees hier meer ...

"Erasmus kritisch over Augustinus"

De zestiende-eeuwse humanist Desiderius Erasmus moest weinig hebben van de genadeleer van de kerkvader Augustinus. Hij deed een grote stap in de richting die de denkers van de verlichting zouden inslaan: die van de eis dat mensen volkomen autonoom moeten kunnen zijn. Lees hier meer ...


April 2010

Dr. Tom Wright vertrekt als bisschop

Dr. N. T. (Tom) Wright vertrekt per 31 augustus als bisschop van de Anglicaanse Kerk in het Engelse Durham. Hij wordt hoogleraar Nieuwe Testament en vroege christendom aan de universiteit van St. Andrews in Schotland. Lees hier meer ...

"Term "hellenisme" te veel een vergaarbak"

Voordat het mogelijk is om te zeggen dat het christendom in de eerste eeuwen beïnvloed werd door de Griekse cultuur, moet eerst beter afgebakend worden wat die "hellenisering" dan precies inhoudt. Dat heeft prof. dr. Chr. Markschies, rector van de Humboldt Universiteit in Berlijn, vrijdag in Amsterdam gezegd. Lees hier meer ...

Unieke editie van Augustinus' werk onder de hamer

In Parijs wordt op 18 mei een eerste editie van het verzameld werk van Augustinus geveild, die verzorgd is door Erasmus. Lees hier meer ...


Maart 2010

Vroege Kerk was veel groter dan vermoed

De Vroege Kerk was veel groter dan in de handboeken wordt verondersteld. Men miskent daarmee het missionaire karakter van de vroeg-christelijke gemeenschap, stelt ds. A. J. Krol in zijn boek "Jesus Multinational. De groei-explosie van de kerk" (uitg. Ark Media, Amsterdam). Lees hier meer ...

"Wortels evangeliën liggen in synagoge"

De eerste christenen wortelden in het Jodendom. Ze vierden de traditionele feesten en hoorden in de synagoge de Thora, de vijf boeken van Mozes. Vanuit de Joodse liturgie ontstonden de vier evangeliën. Lees hier meer ...

"Gezag Petrusbrief staat los van auteurschap"

Al is een brief in het Nieuwe Testament niet geschreven door de auteur die in de canon wordt genoemd, dan ontneemt dat zijn gezag in de Bijbel niet. In zijn proefschrift over de tweede Petrusbrief bestrijdt promovendus Martin Ruf het auteurschap van Petrus van deze brief. Lees hier meer ...


Januari 2010

Origines, een dwarse kerkvader

Om de kerkvader Origenes (ca. 185-254) hangt een sfeer van gnostiek. Niet helemaal ten onrechte als we zijn standaardwerk "Peri archôn" (De Basis) lezen. Lees hier meer ...

Origenes was niet ongevoelig voor gnostiek

De kerkvader Origenes (ca. 185-254) nam expliciet afstand van de gnostiek en wilde in lijn blijven met de apostolische leer van de kerk. Toch kwam hij tot veronderstellingen die met gnostische opvattingen verwant waren. Dat maakt zijn verhouding tot deze stroming dubbelzinnig. Lees hier meer ...


December 2009

Augustinus en Ambrosius en het Kerstfeest in de vroeg-christelijke kerk

Over enkele dagen is het weer Kerstfeest. Om een idee te krijgen wat er bij enkele kerkvaders leefde rondom dit kerkelijke feest treft u hier enkele tekstfragmenten van Augustinus en Ambrosius: Kerkvaders en het Kerstfeest.

Wat zijn de wortels van dit feest? Hoe werd de herinnering aan de komst van Christus naar deze wereld in de vroeg-christelijke kerk beleefd? Lees hier meer ...

Reformatie had respect voor Athanasius

Gisteren vond in Leiden het tweede symposium van het CPO plaats over Athanasius. Sprekers waren prof. E. Meijering, prof. B. ter Haar Romeny, dr. A. Goudriaan en dr. A. van Wilgenburg. De invloed van Athanasius' werk stond hierbij centraal. Zijn invloed in het Syrische Christendom, de reformatie en in de latere tijd kreeg uitgebreide aandacht. Lees verder ...

Reformatie niet direct beïnvloed door Athanasius

De Reformatie is in zijn theologie niet rechtstreeks door Athanasius beïnvloed. Dat stelde dr. Aza Goudriaan vrijdag in Amsterdam tijdens een symposium over Athanasius. Lees hier meer ...

Brief Syriër uit 72 na Christus noemt Jezus

Het oudste niet-christelijke getuigenis over Jezus Christus is waarschijnlijk kort na het jaar 72 te dateren. Een Syriër schreef een brief aan zijn zoon waarin hij het heeft over een "wijze koning." Lees hier meer ...


November 2009

Belijdende kerk is strijdende kerk

Het belijden van de Vroege Kerk stuitte op veel tegenstand. Te midden van een heidense context betekende de Bijbel alles voor de eerste christenen. Dat is volgens dr. M. A. van Willigen de actualiteit van de exegese van de kerkvaders. Lees hier meer ...

Het exegetische goud van kerkvaders

De exegese van de kerkvaders is een onuitputtelijke goudmijn, vindt dr. Marten van Willigen. "Het gaat de eerste kerkleraars om een diepere laag van de tekst, zonder tekort te doen aan de letterlijke betekenis." Lees hier meer ...


September 2009

De boodschap van oude catacomben

Is de aandacht voor de zondeval en de erfzonde vooral aan de Reformatie toe te schrijven, of ligt de werkelijke fundering van dit leerstuk al eerder in de tijd? Kunnen we in de Vroege Kerk ook de overtuiging "Adams zonde is mijn zonde" terugvinden? En in welke vorm vinden we die dan terug? Zien we Adam en Eva bijvoorbeeld in catacombenschilderingen terug? Lees hier meer ...


Augustus 2009

Filippi bleef trouw aan orthodoxe leer

De eerste christelijke gemeente in Europa ontstond in de Griekse stad Filippi. Maar hoe ging het met de Filippenzen toen Paulus er niet meer was? Aan de hand van oude documenten, inscripties en archeologische vondsten beschrijft theoloog dr. Eduard Verhoef hun geschiedenis. Lees hier meer ...


Juli 2009

Nuchter geluid tegen hype met dwaalleer in Vroege Kerk

Het enthousiasme spat ervan af. Twee hoog­leraren van de Vrije Universiteit, prof. Paul van Geest en prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, raken niet uitgepraat over hun mammoetproject: een encyclopedie van het vroege christendom. Lees hier meer ...

"Vroege Kerk groeide slechts geleidelijk"

De voorstelling dat de Vroege Kerk onder voortdurende verdrukking snel de wereld veroverde, klopt niet. Er was aanvankelijk niet veel vervolging en het christendom groeide geleidelijk. Nog tot in de derde eeuw was het veel kleiner dan het jodendom. Lees hier meer ...


Juni 2009

Nieuw digitaal tijdschrift over Vroege Kerk

De Evangelische Theologische Academie (ETA) komt met een nieuw digitaal tijdschrift over de Vroege Kerk, met als titel Marturia. Lees hier meer ...

"Met Athanasius staat of valt christelijk geloof"

Athanasius wordt weinig geciteerd, maar zijn belang voor de theologie kan niet worden onderschat, zo betoogde prof. dr. A. van de Beek vrijdag tijdens een symposium in Amsterdam over Godskennis en menswording. Lees hier meer ...


Mei 2009

Vroege Kerk niet wereldvreemd

De vroegchristelijke kerk kreeg een steeds positievere visie op de samenleving. Paulus kende een levendige eindtijdverwachting. Latere nieuwtestamentische auteurs corrigeerden het negatieve imago dat een bekering tot het christendom meebracht. Lees hier meer ...

Godskennis & menswording

Bron: www.patristiek.eu.

Twee symposia over werk en actualiteit van Athanasius

Op vrijdag 12 juni 2009 en op vrijdag 11 december 2009 organiseert het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Tilburg een tweetal symposia over leven, werk en actualiteit van de kerkvader Athanasius. Hoofdspreker op beide symposia zal zijn prof. dr. E.P. Meijering. Hij aanvaardde op 1 januari 2009 een gasthoogleraarschap aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU.

Athanasius van Alexandrië geldt als de vader der orthodoxie. Zijn spreken over de Drieene God, de mens als beeld van God en de harmonie in de kosmos getuigt van een uitzonderlijk verstand en een diep geloof tegelijk. In het beschouwende, monastieke leven voelde hij zich thuis, maar vanwege zijn volharding in de strijd om de orthodoxie werd hij vijf keer in ballingschap gestuurd.

De symposia hebben als doel helderheid te krijgen omtrent de gedachtewereld van Athanasius en omtrent de visies in latere tijden op hem. Er zal behalve aan Athanasius zelf aandacht worden besteed aan de receptie van zijn gedachten in de oosterse kerk, bij de reformatoren, in de kritische dogmageschiedschrijving en in de theologie van de twintigste eeuw, vooral in Nederland. Wat hebben we nu nog aan zijn visie op God?

Graag willen we u uitnodigen om deze symposia bij te wonen. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Programma 1 (VU, 12 juni): Scheppen en herscheppen

11:00uur Prof. dr. A. van de Beek: Athanasius' gezag in de systematische theologie.
Enkele lijnen.
11.30 uur Prof. dr. E.P. Meijering: Het geloof in de Schepper.
De hoofdgedachten van Athanasius in Contra Gentes, waarin hij de leer van de schepping tegen gnostici, Marcion en de Griekse wijsgeren ontwikkelt.
12.30 uurLunch
13.30 uurProf. dr. E.P. Meijering: Het geloof in de Herschepper.
De hoofdgedachten van Athanasius in De incarnatione Verbi, waarin hij de leer van de Verlossing tegen Marcion, de joden en de Griekse wijsgeren ontwikkelt.
14.45 uurProf. dr. P. van Geest: Athanasius als mystagoog?
De kracht van zijn Vita Antonii
15.15 uurPauze, aansluitend gelegenheid tot vragen en discussie; afsluiting
16.25 uurBorrel

Programma 2 (Leiden, 11 december): Athanasiu's doorwerking en actualiteit

11.00 uur Recapitulatie

11.15 uur Prof. dr. B. ter Haar Romeny: Athanasius' invloed in het Syrische christendom
12.00 uur Dr. A. Goudriaan: Athanasius' doorwerking in de Reformatie
12.45 uur Lunch
13.45 uur Prof. dr. E.P. Meijering: De beoordeling van Athanasius in de dogmageschiedschrijving van de 18e en 19e eeuw (Mosheim, Baur, Harnack)
14.45 uur Dr. A. van Wilgenburg: Proefboringen in de doorwerking bij enkele moderne R.K. theologen
15.30 uur Theepauze
15.45 uur Prof. dr. E.P. Meijering: De mogelijke impulsen van Athanasius voor de hedendaagse christelijke theologie.
16.30 uur Borrel

Aanmelding

Voor gegevens over het aanmelden voor deze dag(en) zie www.patristiek.eu.


April 2009

Paasfeest

Via de onderstaande link zijn er achtergronden en enkele preekfragmenten van Augustinus met betrekking tot het Paasfeest te vinden die op de website van het Augustijns Instituut zijn gepubliceerd:

Links: Kerkelijk jaar - Pasen.


Maart 2009

De symbolische scheppingsdagen van Augustinus

De kerkvader Augustinus (354-430) heeft op bijna alle kerkelijke leerstellingen van de westerse kerk een diepgaand stempel gezet. Hij heeft zich ook diepgaand met het vraagstuk van de schepping en Genesis 1 bezig gehouden. Hij houdt vast aan een momentane schepping door God aan het begin der tijden, maar verdedigt tevens het standpunt de scheppingsdagen symbolisch te lezen. Hoe hij beide combineert leest u in een boeiende studie van Chris Gousmett: Creation order and miracle according to Augustine in: Evangelical Quarterly 60 (1988) 3:217-240.

Bron: Schepping en evolutie, Centrum voor Bijbelonderzoek (CVB).

Ambrosius, een moedige kerkvader

De kerkvader Ambrosius was een moedig mens. Hij had niet alleen de moed om tegen een Romeinse keizer in te gaan, maar ook om tegenwerpingen tegen de christelijke leer onder woorden te brengen en te weerleggen. Lees hier meer ...


November 2008

Apologetiek Cyprianus nog steeds confronterend

In het jaar 258 stierf Cyprianus, de kerkvader van Carthago, de marteldood. Is zijn levenswerk inmiddels allang passé? Wetenschappers kunnen zich nog altijd bezighouden met leven en werk van deze bisschop van lang geleden. Zo belegde het Centrum voor Patristisch Onderzoek dit jaar op initiatief van dr. Henk Bakker aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres over Cyprianus. Maar heeft Cyprianus ook de kerk van nu nog iets te bieden? Lees hier meer ...


Oktober 2008

Klassieker Van der Meer heruitgegeven

's-HERTOGENBOSCH - De klassieker van Frits van der Meer over "Augustinus de zielzorger" (1947) is opnieuw uitgegeven. In 's-Hertogenbosch werd het boek gisteren door oud-premier Van Agt aangeboden aan oud-kardinaal Simonis. Lees hier meer ...


September 2008

Een kerkvader die meer bestudeerd moet worden

AMSTERDAM - Zijn adagium "Buiten de kerk geen enkel behoud" kreeg grote bekendheid. Maar wie Cyprianus was en waar hij verder voor stond, dat zullen niet zo heel veel mensen meer weten. Op een congres aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt morgen uitvoerig bij deze "inspirerende bisschop en martelaar" stilgestaan. Lees hier meer ...

"Vroegchristelijke kerkleiders waren niet anti-joods"

De relaties tussen christelijke en joodse gelovigen waren tot ver in de 11e eeuw nog hecht, in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen. Elizabeth Boddens Hosang concludeert dat op basis van kerkelijke wetsteksten uit de 4e tot de 6e eeuw, aangevuld met archeologische bronnen. De christelijke kerkvaders blijken niet anti-joods te zijn geweest, maar bezorgd over de populariteit van de joodse kerk onder christelijke gelovigen. Lees verder ...

Zie ook:


Juli 2008

14 september: Congres Cyprianus' 1750e sterfdag

Op 14 september a.s. is het 1750 jaar geleden dat de kerkvader Cyprianus met het zwaard werd gedood (dat was op 14 september 258 A.D.). Op vrijdag 12 september 2008 wil het Centrum voor Patristisch Onderzoek uitgebreid bij de persoon en het denken van deze inspirerende bisschop en martelaar stilstaan. Het dagthema luidt: 'Aanstichter en vaandeldrager' van het Christendom (AP 4,2). Cyprianus' 1750e sterfdag herdacht. Met medewerking van Henk Bakker, Nienke de Vos, Sander Evers, Liuwe Westra, Paul van Geest, Hans van Loon, Arnold Smeets, Aza Goudriaan en Gert Mink. Lees verder.

Codex Sinaiticus integraal op internet

De in 1859 in het Catharina-klooster op de berg Sinaï teruggevonden Codex Sinaiticus wordt door het Codex Sinaiticus Project op dit moment gedigitaliseerd en integraal op het internet gepubliceerd.
Deze codex werd ongeveer tussen 330 en 350 n. Chr. geschreven en bevat de oudste ons bekende complete tekst van het Nieuwe Testament.

Voor meer informatie, zie: Links, Canon-vorming, Codex Sinaiticus.

Zie ook:

Christus als type van de ware Jozef

Een exegese die warm, christocentrisch en appellerend is. Zo typeert dr. Marten van Willigen de prediking van de Latijnse kerkvader Ambrosius (337-397). Hij promoveerde woensdag 2 juli in Nijmegen op een preek van Ambrosius over Jozef die hij in een vertaling uitgaf en van een uitgebreid filologisch commentaar voorzag. Lees hier meer ...


Juni 2008

Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) officieel gepresenteerd

Vrijdag 13 juni j.l. werd in Utrecht het onlangs opgerichte Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) voorgesteld. Enkele impressies van deze bijeenkomst:


Mei 2008

Opening Centrum voor Patristisch Onderzoek

Bron: www.patristiek.eu.

Persbericht, 03-05-08

Op 1 december 2007 hebben de decanen van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam het interuniversitaire Centrum voor Patristisch Onderzoek opgericht. Zij willen het Centrum nader voorstellen op

vrijdag 13 juni 2008 om 14.00 precies
in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3 te Utrecht.

De decanen nodigen hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze opening.

Programma

14.00 Openingswoord prof. dr. P.J.J. van Geest, getiteld:
‘De weerbarstigheid van de patristiek en van de kerkvaders in het bijzonder.’
14.20 Muzikaal intermezzo van de Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Jerry Korsmit
14.25 Rede dr. dr. h.c. E.P. Meijering, getiteld:
‘Waarom bestuderen wij de Patres?’
15.15 Muzikaal intermezzo van de Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Jerry Korsmit
15.20 Slotwoord dr. L. Westra, getiteld:
‘God en de ziel. Een oud en een nieuw probleem in Ps. Ambrosius’ De Trinitate’.
Na afloop wordt een receptie gehouden

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. A.J. Denaux, decaan Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg
Prof. dr. A. van de Beek, decaan Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit


Maart 2008

Augustinus en de Veertigdagentijd1

Een tekstfragment van een preek van Augustinus uit Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs2:

Noten:

Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94
/ Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - 676 p. - ISBN: 90-263-1890-1. met name pagina's 108-110.
Tekst: Hans van Reisen.


Augustus 2007

Instituut patristiek opgericht

Geplaatst op RKnieuws.net op 2007-08-14 09:28:30

UTRECHT (RKnieuws.net) - De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de universiteiten van Tilburg en Utrecht hebben het Instituut voor Patristisch Onderzoek (IPO) opgericht. Doel is de wetenschappelijke bestudering van de kerkvaders.

Initiatiefnemer van het IPO is prof. dr. J. J. van Geest, bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Het is de bedoeling dat het instituut onderzoek gaat doen naar de Noord-Afrikaanse kerkvaders, zoals Tertullianus (ca. 160-ca. 230), Cyprianus (ca. 200-258) en Augustinus (354-430).
Dr. H. A. Bakker, verbonden aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede en het Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) aan de VU in Amsterdam, gaat voor een periode van een halfjaar twee dagdelen per week voor het IPO werken. Het onderzoeksterrein waarover hij gaat publiceren, is nog niet vastgesteld. Zelf denkt hij aan Cyprianus en de manier waarop christenen dachten over spiritualiteit en het leven als christen.
Dr. Bakker signaleert dat de interesse voor de kerkvaders de laatste jaren toeneemt. Die belangstelling wordt volgens hem 'van onderaf' gevoed. "Studenten op het hbo en de universiteit maken kennis met teksten van kerkvaders. Ik zie dat steeds meer studenten van het CERT willen afstuderen op een onderwerp over de Vroege Kerk."
Ook de huidige positie van de kerk in de samenleving heeft volgens hem tot gevolg dat de kerkvaders meer in de schijnwerpers komen te staan. "Ook in de eerste eeuwen van het christendom was de kerk vrij gemarginaliseerd. In dat opzicht zijn er overeenkomsten tussen vroeger en nu. Een verschil is wel dat de huidige kerk van grote omvang is geweest. Daarvan was in de Vroege Kerk geen sprake."
In het theologisch onderzoek heeft dogmatiek sterk afgedaan, weet dr. Bakker. Ook dat zou de belangstelling voor de kerkvaders kunnen verklaren. "De dogmatiek was toen nog volop in ontwikkeling. Over allerlei kwesties was discussie." Ook de missionaire houding van de Vroege Kerk spreekt volgens hem tot de verbeelding.


Juni 2007

Symposium: "De vroege Kerk: Historie of uitdaging?"

6 juni aanstaande organiseert de Evangelische Theologische Academie het symposium: "De vroege Kerk: Historie of uitdaging?" Medewerking wordt verleend door prof. dr. G. Vleugels (ETF) en dr. H. Bakker (ETH/CERT).

Voor meer informatie en aanmelding: zie www.eta.nl.


Mei 2007

Pinksterfeest

Via de volgende link zijn er achtergronden en enkele preken van Augustinus met betrekking tot dit feest te vinden: Links: Kerkelijk jaar: Pinksterfeest.


December 2006

Kerkvaders en het Kerstfeest in de vroeg-christelijke kerk

Over enkele dagen is het weer Kerstfeest. Om een idee te krijgen wat er bij enkele kerkvaders leefde rondom dit kerkelijke feest treft u hier verwijzingen naar artikelen op het internet: Kerkvaders en het Kerstfeest. Centraal staan de gedachten van de kerkvaders Ambrosius en Augustinus.

Voor hen die het vorig jaar hebben gemist ... Wat zijn de wortels van dit feest? Hoe werd de herinnering aan de komst van Christus naar deze wereld in de vroeg-christelijke kerk beleefd? Lees hier meer ...


April 2006

De publicatie van het Judas-evangelie

In april is het Evangelie van Judas openbaar geworden. De Engelse vertaling die is gemaakt, is voorlopig. Lees hier meer ...


Februari 2006

Anti-christelijke spotprent uit vroeg-christelijke periode

Begin februari 2006 is er op veel plaatsen in de wereld onder moslims hevige opwinding en verontwaardiging ontstaan naar aanleiding van vorig jaar in een Deense krant gepubliceerde spotprenten, met een hoofdrol voor de profeet Mohammed.
Dat de spotprent niet alleen in moderne tijden een gehanteerd middel is om een kritisch licht te laten schijnen op religie, blijkt uit een anti-christelijke spotprent uit de vroeg-christelijke periode. Lees hier meer ...


December 2005

Kerstfeest in de vroeg-christelijke kerk

Het Kerstfeest staat weer voor de deur, het feest van de geboorte van Christus. Wat zijn de wortels van dit feest? Hoe werd de herinnering aan de komst van Christus naar deze wereld in de vroeg-christelijke kerk beleefd? Lees hier meer ...

Kerstfeest: Citaten


Juli 2005

Herontdekking van het graf van Paulus?

Bij opgravingen in de kerk van Sint-Paulus-buiten-de-Muren in Rome is een sarcofaag herontdekt waarin de apostel Paulus begraven zou zijn. Dat meldt het Vlaamse persbureau Kerknet. Lees hier meer ...


Mei 2005

Het Evangelie van Judas: feit en fictie

Zelden worden de woorden 'spectaculair' en 'kerkgeschiedenis' met elkaar in verband gebracht, maar sinds kort gebeurt het. Er is een stokoude kopie opgedoken van een verloren gewaand geschrift uit de tweede eeuw: het Evangelie van Judas. Experts spreken van "explosief" en "onthullend" materiaal. Wat zijn de feiten rond deze fascinerende vondst? Lees hier meer ...