Begrip | Origenes

Origenes

10 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Origenes'

Om de kerkvader Origenes (ca. 185-254) hangt een sfeer van gnostiek. Niet helemaal ten onrechte als we zijn standaardwerk "Peri archôn" (De Basis) lezen.
Lees meer
De kerkvader Origenes (ca. 185-254) nam expliciet afstand van de gnostiek en wilde in lijn blijven met de apostolische leer van de kerk. Toch kwam hij tot veronderstellingen die met gnostische opvattingen verwant waren. Dat maakt zijn verhouding tot deze stroming dubbelzinnig.
Lees meer
[...] Allereerst heeft de Heer op het kruis de duivel in de boeien geslagen; vervolgens is Hij diens woning, de onderwereld, binnengedrongen; en vandaar is Hij opgestegen ten hoge, met zich voerend de gevangenen dat wil zeggen degenen, die met Hem verrezen zijn en met Hem in het hemels Jeruzalem zijn binnengegaan. [...]
Lees meer
[...] Jezus leest ons de Wet voor wanneer Hij ons de geheimenissen van de Wet openbaart. [...]
Lees meer
[...] Indien wij ons tot de Heer keren ... zullen wij met onthuld gelaat in de Heilige Schrift de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. [...]
Lees meer
[...] Als je meent dat Hij God is, dan zie je een sterveling, als je denkt dat Hij een mens is, ontmoet je Hem met buit terugkerend uit de doden. [...]
Lees meer
In de Beierse Staatsbibliotheek in de Duitse stad München zijn onlangs Griekse handschriften van kerkvader Origenes (184/185 - 253/254) ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om preken over de Psalmen.
Lees meer
In de inleiding van "Aansporing tot het martelaarschap" treft Luite Kooij direct de goede toon. Het christelijk martelaarschap is historisch gezien in het vroege christendom terug te vinden.
Lees meer
Origenes van Alexandrië (ca. 185-254) geldt als één van de grootste en invloedrijkste theologen van de vroeg-christelijke kerk. Als bevlogen geleerde, filosoof en theoloog is hij de eerste geweest die een systematisch opgezette theologie heeft ontworpen. Zijn belangrijkste, maar ook meest omstreden werk is De Principiis (Over de grondbeginselen) waarin hij zijn theologische systeem heeft uitgewerkt.
Lees meer
Het onderstaande is gebaseerd op een samenvatting van het boek “Origenes, een experimenteel theoloog uit de 3e eeuw” van dr. F. Ledegang (1995, Kok – Kampen) Het leven van Origenes Zijn jeugd Origenes werd in 185 n.Chr. te Alexandrië geboren. Zijn vader heette Leonides, terwijl de naam van zijn moeder ons niet bekend is. De naam “Origenes” […]
Lees meer